#1

Regulamin Moderatora/Super Moderatora Forum

Każdy
moderator/super moderator ma obowiązek przeczytać poniższy regulamin,
przestrzegać go i kierować sie uwagami w nim zawartymi. Regulamin ten w
żaden sposób nie przeczy Regulaminowi Forum.


I* Ogólne:

1. Moderator/Super Moderator to użytkownik posiadający uprawnienia do modyfikacji postów.
2. Posada moderatora/super moderatora dobrowolona.
3. Wyboru
moderatorów/super moderatorów dokonują administratorzy. Metodą wyboru
jest ogłoszenie naboru do grupy moderatorskiej i wybór spośród
nadesłanych kandydatur lub mianowanie użytkownika ze względu na wzorową
postawę, wysoką aktywność lub wysokie kwalifikacje w danej dziedzinie.
4. Kandydaci na moderatorów/super moderatorów nie mogą mieć żadnych ostrzeżeń.

II* Prawa:

1. Usuwanie lub modyfikacja postów zawierających:
- wulgaryzmy w znacznym stopniu
- treści rasistowskie, sexistowskie itp.
- wypowiedzi obrażające użytkowników forum
- wypowiedzi obrażające daną kulturę, religię, poglądy itp.

2. Usuwanie lub modyfikacja postów:
- nie wnoszących nic do tematu
- zawierających treść na inny temat
- o niskim poziomie intelektualnym
- zawierających liczne błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne, a także literówki
- zawierających zdjęcia, obrazki, załączniki oraz linki niezgodne z regulaminem forum
- składających się w większości z ikonek emocji (emotek)

3. Zamykanie i otwieranie tematów.
4. Usuwanie i modyfikacja ankiet sprzecznych z regulaminem forum
5. Upominanie
słowne użytkowników łamiących regulamin zarówno na forum jak i poprzez
Prywatną Wiadomość. (zalecane w przypadku drobnych wykroczeń)
6. Wystawianie Ostrzeżeń użytkownikom łamiącym regulamin (zalecane w przypadku poważnych naruszeń regulaminu)
7. Wystawienie
6 ostrzeżenia (lub ostrzeżenia o wartości 6) jednoznacznego ze
"zbanowaniem" użytkownika. Decyzja o wystawieniu takiego ostrzeżenia
powinna być uzgodniona z Administratorem.
8. Moderator ma prawo do modyfikacji postów tylko i wyłącznie w przypisanych mu działach.
9. Moderator/Super Moderator ma prawo do poprawiania (także zaznaczania widocznym kolorem) błędów w postach.

III* Obowiązki:

1.
Podstawowym obowiązkiem moderatora/ super moderatora jest utrzymywanie
porządku, dyscypliny, estetyki w przypisanym mu dziale tematycznym, a
także egzekwowanie regulaminu od użytkowników.
2. Częste odwiedzanie forum.
3. Weryfikacja nowych postów powstałych w przypisanym dziale.
4. Weryfikacja
informacji zawartych w postach pod względem merytorycznym w miarę
możliwości i wiedzy moderatora. Usuwanie lub modyfikacja informacji
błędnych, zawierających nieprawdziwe informacje, wprowadzających w błąd
lub niezgodnych ze stanem faktycznym.
5. Prezentowanie postawy godnej naśladowania.
6. Wyjaśnienie wszelkich błędnych decyzji i czynności z przeproszeniem poszkodowanych użytkowników włącznie.
7. Pisanie postów będących przykładem poprawności merytorycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej, stylistycznej i estetycznej.
8. Wykazywanie się umiejętnością "pokojowego" rozwiązywania konfliktów oraz łagodzenia sporów między forumowiczami.
9. W przypadku
usuwania lub edycji postu, podpisanie się pod dokonanymi czynnościami
oraz wpisanie powodu usunięcia lub edycji postu. Brak wyjaśnienia jest
równoznaczny z brakiem argumentacji, a co za tym idzie ze złamaniem
regulaminu.

IV* Postanowienia końcowe:

1.
Decyzje moderatora/super moderatora są ostateczne i niepodważalne. W
razie niesłuszności dokonania czynności moderatorskich sprawę
bezzwłocznie należy skierować do administratora celem wyjaśnienia.
Podważanie decyzji moderatora/super moderatora przez innego
moderatora/super moderatora i dokonywanie zmian może zostać uznane za
naruszenie regulaminu. (zalecam nie podejmowanie kroków tylko
powiadomienie administratora)


2. W
przypadkach, w których uprawnienia moderatorskie nie wystarczają do
rozwiązania danej sprawy należy skierować się do administratora.
3. Nadużycie
uprawnień moderatorskich dla korzyści własnych wiąże się z karą:
ostrzeżenia, usunięcia z grupy moderatorskiej, a w skrajnych przypadkach
do zbanowania.
4.
Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie, niedbałość
wykonywanych czynności, niegodna postawa wiążą się z karą usunięcia
moderatora/super moderatora z grupy moderatorskiej.
5. Solidna i przykładna praca może w przyszłości odnieść skutek w postaci awansu na stanowisko o wyższych uprawnieniach.
6. Wszelkie wykonane czynności przez moderatora/super moderatora są zapisywane w Log'ach forum.
7. Czynności moderatora/super moderatora są kontrolowane przez administratora.
8. Wszelkie wątpliwości, sugestie, problemy kierować należy do administratora.


Przypominam iż ten regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na forum.

Podzękowanie dane przez:
[Obrazek: giphy.gif]
"Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers." -Colin McRae